KLAUZULA INFORMACYJNA
w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Rolno-Ogrodnicza JANIAK NIP: 9680937169, REGON: 301097682 Russów 1A 62-817 Żelazków (dalej: Hurtownia , „administrator”). Kontakt z Administratorem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 lub pod adresem dok@janiak-janiak.pl Nie powołuje się inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
2.1. marketingu bezpośredniego,
2.2. realizacji zawartych z Administratorem umów,
2.3. wykonania ciążących obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
2.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
2.5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.
3. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:
3.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 2.1. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów – art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
3.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
3.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.3. – wypełnienie obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
3.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.4. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
3.5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.5. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.
6. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.
9. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)- ul. Stawki 2 00-193 Warszawa , gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Polub na na Facebook
Share On Youtube